De LPO is er voor Ommen

De LPO is een partij die vanuit haar lokale betrokkenheid de belangen van de inwoners en ondernemers van Ommen, de kleine kernen en het platteland wil behartigen. De LPO is een onafhankelijke partij zonder binding met landelijke en/of provinciale partijen. De partij respecteert ieders mening, geloofsovertuiging en maatschappijvisie. De partij wil een luisterend oor en een duidelijke stem zijn in het belang van Ommen als gemeente en gemeenschap.
De inwoners van de gemeente Ommen zijn gebaat bij een duidelijk gemeentelijk beleid gericht op duurzame ontwikkeling, waarin rekening wordt gehouden met de belangen van de huidige en van de toekomstige generatie inwoners. De LPO geeft de voorkeur aan een geleidelijke, maar wel praktische aanpak op alle terreinen van gemeentelijke uitdagingen. Geen onnodige bureaucratie maar constructieve samenwerking met- en participatie vanuit- de Ommen samenleving
De LPO staat kritisch tegenover onomkeerbare projecten zolang over de economische en maatschappelijke gevolgen nog veel verschil van inzicht bestaat. Dit alles zal moeten worden geregisseerd vanuit een behoorlijk bestuur en een inwoner gerichte, professionele gemeentelijke organisatie.