Bijdrage van de LPO, 10 november 2016, van de behandeling van de begroting 2017 van de gemeente Ommen

Begroting 2017 gemeente Ommen

Bij het maken van plannen voor een komend jaar is het noodzakelijk om te weten waar je financieel staat als gemeente.

Helaas moeten we constateren dat Ommen ondanks alle bezuinigingen, belastingverhogingen en het gebruiken van allerlei in het verleden opgebouwde reserves er financieel slecht voor staat.

Of zoals een onafhankelijk accountant onlangs na bestudering van de begroting de financiën van Ommen vergeleek met “een kale kip”. En ook het financieel meerjarenperspectief is NIET sluitend aldus de externe accountant.

Jarenlang is door de wethouder van Financiën, de begroting sluitend gemaakt door uit de reserves te putten. Maar dat gaat voor de komende jaren niet meer lukken. Sterker nog: de reserves zelf moeten weer aangevuld worden want het eigen vermogen is te laag! EN daarbij wordt, ook al jaren achtereen, de door het College voorgestelde begroting niet waargemaakt!

En nu dan, wat kunnen we voor 2017 en de daaropvolgende jaren verwachten? Heel simpel wederom geen sluitende begroting! Maar gered door een donatie van het ‘rijk’, hetzelfde rijk dat door de wethouder van Financiën vaak als onbetrouwbaar wordt gekwalificeerd, van meer dan 2,2 miljoen euro voor komende vier jaren lijkt, met de nadruk op lijkt, de begroting gered. En ondanks dat en andere meevallers als de daling van de rentelast en aantrekkende woningmarkt schrijft de gemeente Ommen nog een verlies van ruim een half miljoen euro.

Ook de aangeboden begroting heeft geen positief effect op de Algemene Reserve. Na vier jaren blijft de omvang van de Algemene Reserve nog steeds op hetzelfde niveau van 4,6 miljoen euro staan.

Bij het geprognosticeerde verlies van de komende jaren moet tevens de vraag gesteld worden in hoeverre deze gepresenteerde cijfers überhaupt realistisch zijn. Hoe bestendig is de begroting eigenlijk? Daartoe enkele feiten:

 1. In de afgelopen 6 jaren is er, onafgebroken, geen enkele begroting waargemaakt. De externe accountant constateert dat de feitelijke financiële resultaten een afwijkende tendens vertonen, lees negatieve afwijkingen!

 2. In hoeverre worden de technisch ingezette bezuinigingen werkelijkheid? De maatschappelijke weerstand en onrust is sterk toegenomen als gevolg van de belastingverhogingen, kortingen en het schrappen van subsidies. We zijn vorige week getuige geweest van een dramatische en beschamende vertoning tussen de wethouder van Financiën en een afvaardiging van particulieren eigenaren van vakantiewoningen in Ommen. Resultaat tot nu toe: ruim 400 bezwaarschriften en inmiddels 10 personen die een rechtszaak starten tegen de gemeente Ommen met de daarmee gepaard gaande kosten en onzekerheid over de uitkomst hiervan.

 3. In hoeverre zal zich de, gelukkig positieve, trend van grondaankopen op de Vlierlanden continueren. Is het eenmalige boost? geholpen door de zeer lage rentestand? We hopen met z’n allen natuurlijk dat er veel blijde kopers zullen zijn en blijven komen.

 4. En ook t.a.v. de grondexploitatie op de Rotbrink zijn de risico’s nog niet weg. Nadat er in het afgelopen jaren geen kavel is verkocht lijkt er nu enige beweging in de grondverkopen te komen. En dat juichen wij uiteraard van harte toe. De vraag is echter wel: op welk prijsniveau vinden eventuele verkopen plaats? Halen we de boekwaarde?

 5. Er zit weinig ruimte in de begroting, er is geen ‘vet op de botten’. Wat gebeurt er als een grote financiële tegenvaller is. We hebben nu spontaan ruim 2 miljoen euro van het rijk ontvangen. Maar wat gebeurt er in mei volgend jaar als de 2de kamer verkiezingen zijn geweest, ontvangen we dan ook weer spontaan een meevaller of zijn er misschien wel tegenvallers van ruim 2 miljoen euro omdat er in Den Haag ‘schoon schip’ gemaakt moet worden.

 6. Verdere belastingverhogingen zijn wat ons betreft zeer onverstandig. Ommen wordt steeds aangehaald als een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren. Maar dat argument verliest steeds meer aan kracht naarmate we de belastingen blijven verhogen. Zie o.a. stijging van de Woonlasten en belastingdruk in Ommen. In 2014 was een huishouden nog gemiddeld 666 euro aan woonlasten kwijt, inmiddels is dit opgelopen naar 761 euro in 2016. Een stijging van maar liefst 14% in twee jaren. We zitten daarmee nu al zelfs boven het landelijk gemiddelde!

 7. Exploitatie risico is toegenomen. Door het opheffen van allerlei reserves zoals bijvoorbeeld de Reserve dekking kapitaallasten en Reserve onderhoud begraafsplaatsen door ze over te hevelen naar de algemene reserve neemt het exploitatierisico toe. En daarmee de kans dat de begroting wederom niet waargemaakt wordt.

Samengevat kunnen we niet anders concluderen dat de financiële positie van Ommen inderdaad is gedegradeerd tot een “kale kip” waar niet al te veel meer van te plukken is.

En daar waar het College niet zijn verantwoordelijkheid neemt door de tering naar de nering te zetten, doet de LPO dat wel.

De Lokale Partij Ommen stelt voor om het krediet voor een nieuwe sporthal te beperken tot twee zaaldelen in plaats van de voorgestelde drie zaaldelen. Ten eerste omdat we het geld er niet voor hebben en ten tweede met 2 zaaldelen voldoen we aan onze plicht om te voorzien in gymcapaciteit. Ten derde omdat we daarmee in staat gesteld worden om het leerlingenaantal te monitoren in de komende jaren. Ten vierde mocht blijken dat er meer capaciteit nodig is zou deze ook gerealiseerd kunnen worden bij het Kindplein West. Hiertoe zal de LPO een Amendement indienen.

Voorzitter en dan het Sociaal Domein.

Ommen heeft in 2015 maar liefst 1,1 miljoen euro op de WMO, Jeugdzorg, Sociale Werkvoorziening en de participatiewet overgehouden. De Raad was unaniem van mening dat dit geld, lees 1,1 miljoen euro, gereserveerd moest blijven voor het doel waar deze budgetten oorspronkelijk voor beschikbaar zijn gesteld. Kan het College aangeven wat er van deze budgetten nog over is en welk deel aangewend wordt en waarvoor deze is opgenomen in de begroting 2017?

De Raad wordt overspoeld met dikke rapporten en dat met name wat betreft het Sociaal Domein. En ook in de begroting voor 2017 wordt aangegeven: dat mensen met een uitkering in het kader van de Participatiewet in 2017 gaan profiteren van een herstellende arbeidsmarkt mede dankzij allerlei samenwerkingsverbanden die de gemeente heeft opgezet. Ondertussen lezen we wel dat het aantal mensen in de bijstand in Ommen is toegenomen van 173 naar 195. Hoe effectief zijn al die prachtige participatietrajecten en de zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’. Op welke aantal bijstandsgerechtigden kunnen we eind 2017 het College beoordelen?

Dan de volgende onderwerpen:

 1. De LPO ziet geen enkele aanleiding om de inkomsten voor de gemeente te verhogen door het verhogen van de hondenbelasting met € 10.000,- In den lande zien we juist een omgekeerde beweging; verlagen dan wel het afschaffen van de hondenbelasting. In 1/3 van alle gemeenten in Nederland is er helemaal geen hondenbelasting. Vandaar dat de LPO het volgende Amendement wil indienen.

 2. LED Verlichting Goede zaak. LPO is altijd groot voorstander geweest van LED verlichting. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee. Plan zo snel mogelijk uitvoeren.

 3. Speeltuintje in centrum Ommen, LPO heeft hier herhaaldelijk aandacht voor gevraagd en ook een co-financier aangedragen. Wanneer en waar wordt deze gerealiseerd? Afhankelijk van het antwoord van het College zal de LPO zo nodig een motie indienen!

 4. Parkeren oostkant centrum Ommen. Voor de LPO is een beperkte uitbreiding van het aantal permanente parkeerplaatsen bij het Streekmuseum voldoende. Wel tijdens het hoogseizoen parkeren op het gras mogelijk blijven maken. Overig (langdurig) parkeren organiseren liever op de Voormars.

 5. Bermversteviging Eindelijk komt het College met een voorstel om in bermversteviging te investeren. De LPO vraagt hier al jaren om. Zelfs via moties en amendementen. In het totale buitengebied van de gemeente zijn de bermen een ramp voor het gemotoriseerde verkeer. Veiligheid en kosten zijn zwaar in het geding. Wat de LPO betreft mag het college de investering van 250K wel verdubbelen. De financiering hiervan kan gevonden in de reductie van de investering in de Sporthal. Ook hiertoe zal de LPO indienen.

Tot slot spreken wij de wens / opdracht uit dat het College samen met de eigenaren van de recreatiewoningen binnen afzienbare tijd tot een gedragen oplossing komt v.w.b. de forensenbelasting.