Donderdagavond 23 juni jl. heeft de Gemeenteraad van Ommen de kadernota 2017 behandeld

Kadernota 2017

De Kadernota dient als richtinggevend document voor het komende begrotingsjaar en de drie volgende jaren. Gelukkig is het College in haar bewoordingen zich er van bewust dat de strategische kaders voor de komende vier jaren in het teken moeten staan van de financiële positie van de gemeente Ommen.

Helaas zien wij dit besef niet terug in de aangeboden kadernota 2017. Het College komt zelf niet verder dan wat “laaghangend fruit” en ondoordachte maatregelen als verhoging van de toeristenbelasting met 20%, een extra verhoging van de onroerende zakenbelasting, verhoging van de hondenbelasting, het schrappen van vervoer schoolzwemmen en bewegingsonderwijs. En voor het overige mogen de raadsleden en burgers zelf de bezuinigingsvoorstellen invullen, onder het mom van burgerparticipatie.

Het klinkt zo mooi: zelf bepalen hoe de financiën voor de komende jaren ingevuld moeten worden.

In eerste instantie denk je dan natuurlijk al snel aan allerlei leuke en nuttige voorzieningen in onze gemeente. Per slot van rekening presenteert de wethouder van financiën elk jaar een “overschot” wat gebruikt kan worden voor leuke dingen.

Goede speelplaatsen in het centrum, goed onderhouden fietspaden, behoud van het Tinnen Figuren Museum, voldoende parkeerplekken voor auto’s en fietsers, goed onderhouden wegen in het buitengebied, goede verkeersregulering op de Vechtbrug en in het Centrum etc. etc.

Echter niets van dit alles!

In plaats van te kiezen uit aantrekkelijke onderwerpen mag men nu meedenken over bezuinigingen in het kader van een zogenaamd financieel herstelplan. Nog geen anderhalf jaar geleden hadden we ook al een financieel herstelplan met het doel dat, ik citeer de motie “meerjarenbelastingplan” van de coalitiepartijen: het CDA, PvdA, VVD en D66:

 • Ommen als gemeente voldoende geld investeert in de zorg;

 • Ommen een gemeente moet blijven met goede voorzieningen voor jong en oud;

 • Ommen blijven investeren om een groene gastvrije gemeente te blijven;

 • Ommen ook de komende jaren een structureel sluitende begroting kan garanderen.

Hiertoe is er afgelopen jaren flink bezuinigd op o.a. sport en cultuur, onderhoud wegen, openbaar groen en zijn de belastingtarieven met tientallen procenten zijn verhoogd.

Ondanks dit alles is het College er niet in geslaagd om een positieve begroting te laten zien. Voor dit jaar is wederom een verlies voorzien en wel ruim € 2.354.000,-

Tientallen miljoenen euro’s van de gemeente Ommen zijn afgelopen jaren als sneeuw voor de zon verdampt.

De CDA wethouder van Financiën, dhr. Scheele, wist tot voor kort de miljoenen verliezen te camoufleren en af te dekken door een greep in pot van de reserves. Had Ommen in 2010 ten tijde van het aantreden van wethouder Scheele nog ruim 36 miljoen aan reserves.

Echter anno 2016 is de pot met reserves is leeg. Maar voor de wethouder van Financiën is dit alles geen probleem want die heeft een nieuwe “snoeppot” ontdekt en wel de zorg. Na flinke bezuinigingen op de zorg, onder leiding van diezelfde wethouder Scheele, is er in 2015 een ‘overschot’ op de zorg van maar liefst 1,1 miljoen euro.

Voor de Lokale Partij Ommen is dit onacceptabel; wij vinden dat geld voor de zorg ook voor de zorg gebruikt moet worden en niet als financiële gatenvuller voor wanbeleid. Missers als de stationsweg, de vechtbrug, de Rotbrink, aanbesteding vernieuwbouw Vechtdalcollege, het Centrum en het inschakelen van veel ‘bureautjes’, externe specialisten en ander ingehuurd personeel hebben Ommen aan de rand van de financiële afgrond gebracht. Of zoals wethouder Scheele het zelf in zijn eigen column zegt: “Ommen dreigt financieel vast te lopen” En nu mag de burger het oplossen.

Wij als Lokale Partij Ommen willen de burgers de vrijheid niet ontnemen om mee te denken aan een zogenaamd financieel herstelplan. Echter wat ons betreft liggen de oplossingsrichtingen op een ander terrein dan het College nu voorstelt. Dus geen extra belastingverhogingen voor de eigenaren van woningen, toeristen, hondenbezitters en hogere leges of het schrappen van zwem- en gymvervoer.

Houdt Ommen aantrekkelijk om te wonen en recreëren! Zie de resultaten van het beleid van afgelopen jaren: “Ommen landelijk de grootste stijger als het gaat om de woonlasten”! zie Stentor.

Het motto van de LPO is ‘Tering naar de nering’.

 1. Zorg voor meer efficiency in je eigen organisatie in plaats van meteen de kosten bij de burgers en de toeristen neer te leggen. Bestuursdienst Ommen – Hardenberg, lees het ambtelijke apparaat, heeft in 2015 voor bijna 7 miljoen euro aan adviseurs en personeel van derden ingehuurd. Tegelijkertijd zijn er 26 mensen in de Bestuursdienst boventallig. Kan dit niet anders georganiseerd worden? Zoals de bestuursdienst zelf al aangeeft is ruim 80% van de begroting personeelskosten. Dan mag je toch verwachten dat het door de gemeenten Ommen en Hardenberg gefinancierde mobiliteitsbureau meer daadkracht kan laten zien.

 2. Zet de investering voor een zogenaamd Kindplein on hold. Het Kindplein kan, zoals het College zelf voorstelt, met gemak voor een periode van twee jaren naar achteren worden verschoven. Maar dan nu ook geen voorbereidingskosten maken ter grootte van 200.000 euro. Pas als het geld er weer is en de reserves voldoende zijn aangevuld kunnen we overgaan tot investeringen. Uiteraard wel noodzakelijke maatregelen nemen zodat de huisvesting van de scholen voor de komende jaren voldoende op peil is en geborgd.

 3. Schrap de investering voor het bouwen van een extra sporthal van bijna 3 miljoen euro. Met de demografische ontwikkelingen, lees: minder jeugd, zien wij voor de langere termijn niet de noodzaak van een extra sporthal. De huidige knelpunten kunnen wat ons betreft creatief opgelost worden; bijvoorbeeld meer zwemmen, zomers in het prachtige buitenbad de Olde Vechte en in de winter in de Carrousel. En zo nodig een tijdelijke voorziening.

 4. Schrappen combinatiefunctionarissen, zie motie LPO d.d. 12 november 2015.

 5. Vervoer schoolzwemmen en gymnastiekonderwijs . Maar ga wel met de schoolbesturen in overleg over eventuele goedkopere alternatieven vervoersvormen of anderszins.

 6. Schrap het Energieloket; dat is geen taak van de gemeente! Maar wel investeren duurzaamheid en besparingen voor de toekomst. Dus het vervangen van de openbare verlichting door LED lampen moet door gaan.

 7. Capaciteit afdeling Vergunningverlening bouw- en woningtoezicht formatie aanvullenmet boventalligen en interne efficiency.

 8. Geen bureautjes inschakelen voor informatiebijeenkomsten en presentaties laten verzorgen. Maak medewerkers proceseigenaar, materiedeskundige en zeker verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan de Raad en het College. Uiteraard zo nodig opleiding en training faciliteren.

 9. En als we minder investeren hebben we ook minder ambtenaren en minder externe bureautjes nodig, het mes snijdt aan twee kanten. Inmiddels lopen de projecten Vlierlanden, Boerenerven, Centrumontwikkeling, Haven West. En door het Kindplein on hold te zetten, de extra sporthal te schrappen moet er heel veel projectmatig capaciteit vrij komen. Deze vrijgekomen capaciteit kan elders worden ingezet en/of worden afgebouwd.

 10. ????

Ten slot willen we bij deze meerjaren strategie voor de gemeente Ommen nogmaals aandacht vestigen op het bedrijventerrein de Rotbrink. Het hanteren van realistische grondprijzen is naar onze mening een absolute voorwaarde om verkopen van kavels te kunnen realiseren en toekomstige afwaarderingen van de grond te voorkomen. Wij achten een m ² prijs 50 – 60 euro als marktconform en reëel.