LPO uit forse kritiek op financieel herstelplan Ommen

De Lokale Partij Ommen is niet te spreken over de manier waarop het college omgaat met de financiële situatie van de gemeente. De partij schreef er onderstaand stuk over:

Wat een mooie gedachte toch van het College van Ommen om u in de gelegenheid te stellen om zelf te bepalen hoe de financiën voor de komende jaren ingevuld moeten worden.

U denkt natuurlijk al snel aan allerlei leuke en nuttige voorzieningen in onze gemeente. Goede speelplaatsen in het centrum, goed onderhouden fietspaden, behoud van het Tinnen Figuren Museum, goed onderhouden schoolgebouwen, voldoende parkeerplekken voor auto’s en fietsers, goed onderhouden wegen in het buitengebied, goede verkeersregulering op de Vechtbrug en in het Centrum etc. etc. En niet te vergeten verlaging van de belastingen op de huizen en van de toeristen- en forensenbelasting. Op deze wijze blijft Ommen een aantrekkelijke gemeente voor de Ommenaren en voor de toeristen.

Echter niets van dit alles!

In plaats van een keuze uit genoemde aantrekkelijke onderwerpen mag u nu meedenken over zware bezuinigingen in het kader van een zogenaamd financieel herstelplan.

Waarom een financieel herstelplan zult u misschien denken; er is de afgelopen jaren toch al zoveel ingeleverd en de belastingen worden al verhoogd? Ja maar ondanks het feit dat er afgelopen jaren flink is bezuinigd op o.a. sport en cultuur, onderhoud wegen, openbaar groen en de belastingtarieven met tientallen procenten zijn verhoogd is het College er niet in geslaagd om een sluitende begroting te presenteren. Voor dit jaar is opnieuw een verlies voorzien en wel van ruim € 2.354.000,-

Tientallen miljoenen euro’s van de gemeente Ommen zijn afgelopen jaren als sneeuw voor de zon verdampt.

De CDA wethouder van Financiën, de heer Scheele, wist de miljoenen aan verliezen te camoufleren en af te dekken door een greep te doen in de pot van de reserves. Ommen had in 2010 bij het aantreden van wethouder Scheele nog ruim 36 miljoen aan reserves. In 2016 is de pot met reserves helemaal leeg.

Maar voor de wethouder van Financiën is dit alles geen probleem want die heeft een nieuwe “snoeppot” ontdekt en wel de pot voor de zorg. Na flinke bezuinigingen op de zorg, onder leiding van diezelfde wethouder Scheele, is er in 2015 een ‘overschot’ op de zorg van maar liefst 1,1 miljoen.

Voor de Lokale Partij Ommen is dit onacceptabel; wij vinden dat geld voor de zorg ook voor de zorg gebruikt moet worden en niet voor financiële tekorten door wanbeleid. Missers als de Stationsweg, de Vechtbrug, de Rotbrink, aanbesteding vernieuwbouw Vechtdalcollege, het Centrum en het inschakelen van veel ‘bureautjes’, externe specialisten en ander ingehuurd personeel hebben Ommen aan de rand van de financiële afgrond gebracht. En nu mag u als burger komen vertellen hoe de gemeente Ommen dit kan oplossen. Burgerparticipatie? De LPO vindt dit meer de hang yourself methode.

Wij als Lokale Partij Ommen willen u de vrijheid niet ontnemen om mee te denken aan dit zogenaamde financieel herstelplan. Echter wat ons betreft liggen de oplossingsrichtingen op een ander terrein dan het College nu voorstelt. Geen extra belastingverhogingen voor de eigenaren van woningen, toeristen, hondenbezitters en hogere leges. Houdt Ommen aantrekkelijk om te wonen en recreëren!

‘Tering naar de nering’ is het motto van de LPO. Zorg voor meer efficiency in je eigen organisatie in plaats van meteen de kosten bij de burgers en de toeristen neer te leggen.

De Bestuursdienst Ommen – Hardenberg (BOH), lees het ambtelijke apparaat, heeft in 2015 voor bijna 7 miljoen euro aan adviseurs en personeel van derden ingehuurd. Tegelijkertijd zijn er 26 mensen in de Bestuursdienst boventallig. Kan dit niet anders georganiseerd worden? Daarbij rapporteren ze een overschot van ruim 1 miljoen die de BOH zelf wil houden, terwijl Ommen een groot tekort heeft.

Zoals de bestuursdienst zelf al aangeeft is ruim 80% van de begroting personeelskosten. Dan mag je toch verwachten dat het door de gemeenten Ommen en Hardenberg gefinancierde mobiliteitsbureau meer daadkracht kan laten zien.

En voor een echt en krachtig financieel herstel is bovenal ook capabele leiding nodig die dit alles goed aanstuurt en coördineert. De negatieve resultaten van de afgelopen 6 jaren en de vernietigende conclusies in het BMC-advies over de financiële situatie van Ommen zouden de Wethouder van financiën toch te denken moeten geven.

De Lokale Partij Ommen is er in ieder geval wel uit: deze wethouder is niet in staat gebleken om de financiën voor Ommen goed te beheren en heeft ons aan de rand van de financiële afgrond gebracht. Ook is er niet de verwachting dat hij dit in de toekomst beter zal doen. Misschien kunt u de wethouder een handje gaan helpen!