Veilig Thuis IJsselland

Veiligheid en ondersteuning bij huiselijk geweld en kindermishandeling laat te wensen over. De LPO heeft hier onderstaande vragen over gesteld.

21 april is duidelijk geworden dat Veilig Thuis IJsselland niet goed uit de gezamenlijke inspectieronde van de Inspectie voor de gezondheidszorg en de inspectie Jeugdzorg is gekomen. Ze voldoen aan 20 van de 30 gestelde verwachtingen die gesteld zijn in het toetsingskader. Hiermee staan ze op plek 22 van de 24 Veilig Thuis-organisaties. In juli 2016 was al bekend gemaakt aan welke verwachtingen ze moesten voldoen.

In de vorige inspectieronde, eind 2015, scoorde Veilig Thuis IJsselland aanmerkelijk beter. Ze behoorden bij de groep met de beste drie scores. Toen voldeed ze aan 75 % van de gestelde verwachtingen. Nu slechts 67 %. Dit veronderstelt dat er sprake is van een achteruitgang in de vereiste kwaliteit van Veilig Thuis IJsselland. Dit baart de LPO grote zorgen. Immers is Veilig Thuis de organisatie waar inwoners terecht kunnen indien zij zelf of in de directe omgeving te maken hebben met (vermoedens van)huiselijk geweld en kindermishandeling.

In deze ronde voldoen ze niet aan de volgende verwachtingen;

 • Veilig Thuis draagt zorg voor het opstellen van een veiligheidsplan in alle meldingen waar sprake is van onveiligheid.

 • Veilig Thuis werkt aantoonbaar samen met ketenpartners op het gebied van ouderen, (licht)verstandelijk beperkte mensen, lichamelijk gehandicapten of anderszins kwetsbare mensen.

 • Veilig Thuis bepaalt aan de hand van de melding met wie en wanneer contacten in het kader van monitoring worden gelegd.

 • Veilig Thuis gaat bij de betrokken professionals en/of de betrokken gezinsleden na of de stappen die naar aanleiding van een melding in gang zijn gezet daadwerkelijk worden uitgevoerd.

 • Veilig Thuis gaat na of de stappen leiden tot het stoppen van het geweld en tot herstel van de veiligheid.

 • Veilig Thuis rondt onderzoeken binnen vijf dagen en tien weken na ontvangst van de melding af.

 • Het plan van aanpak wordt intercollegiaal of multidisciplinair opgesteld.

 • Kinderen worden altijd gezien en gesproken door Veilig Thuis, gesproken in ieder geval wanneer zij zes jaar of ouder zijn

 • Veilig Thuis betrekt waar mogelijk het informele netwerk van de direct betrokkenen bij het huiselijk geweld, de (kinder)mishandeling of de ouderenmishandeling.

 • Veilig Thuis heeft een tijdpad tot het behalen van het certificaat voor systematisch kwaliteitsmanagement

De LPO heeft hier de volgende vragen over gesteld;

 1. Hoe kan het zijn dat er sprake is van een achteruitgang van de vereiste kwaliteit van Veilig Thuis IJsselland? Immers scoren zij nu slechter dan in de eerdere inspectieronde; 67% tegenover 75 % van de verwachtingen wordt voldaan. Ze eindigen momenteel op plek 22 van de 24. Tijdens de eerste ronde behoorden ze tot de Veilig Thuis-organisaties met de beste 3 scores.

 2. Hoe stuurt het college op het beleid en de resultaten van Veilig Thuis IJsselland? Was het college reeds op de hoogte dat er aan 33% van de verwachtingen niet voldaan kon worden?

 3. In het bericht van de gemeente Ommen wordt beschreven dat Veilig Thuis IJsselland momenteel een verbeterplan opstelt.Welke invloed heeft de gemeente Ommen op dit verbeterplan?

 4. Veilig Thuis IJsselland wordt uitgevoerd door Kadera aanpak huiselijk geweld en Jeugdbescherming Overijssel. Op welke wijze heeft de gemeente Ommen toezicht op deze beide organisaties?In er nog voldoende vertrouwen in beide organisaties om deze belangrijke taak uit te voeren?

 5. In de mail die aan de raad is gestuurd op 21 april staat beschreven dat er al diverse acties zijn ingezet als doorontwikkeling van Veilig Thuis IJsselland. De LPO wil graag weten welke acties dit concreet zijn en op welke concrete termijn dit leidt tot verbetering.

 6. Hoe wordt op dit moment de veiligheid van inwoners geborgd als er sprake is van (vermoedens van) huiselijk geweld, kindermishandeling danwel oudermishandeling? Immers worden aan bepaalde vereiste verwachtingen niet voldaan zoals de borging van samenwerking met ketenpartners op het gebied van ouderen,(licht)verstandelijk beperkte mensen, lichamelijk gehandicapten of anderszins kwetsbare mensen en het zien en spreken van kinderen die betrokken zijn bij de meldingen.

 7. In de mail namens wethouder Scheele wordt beschreven dat er tevens een regionaal rapport is opgesteld aangaande Veilig Thuis IJsselland.De LPO hecht waarde aan dit rapport en wil dit graag ontvangen op korte termijn.