Bijdrage van de LPO aan de behandeling van de begroting 2018 van de gemeente Ommen

Behandeling begroting 2018

Voor ons ligt een drietal documenten waarvan twee de actuele situatie van de grondposities en financiën van Ommen weergeven. En het derde document betreft de begroting voor de gemeente Ommen in 2018 en verder. De begroting is eigenlijk niets anders dan een financiële samenvatting van de werkzaamheden en plannen in de toekomst. En over die plannen wil de LPO het met u vanavond specifiek hebben. En wat de LPO betreft hoort er voorafgaand aan plannen een visie. Zeker als het gaat om grote investeringen en strategische beslissingen. Voorzitter, die visie ontbreekt in de ogen van de LPO en laat ik het maar meteen zo concreet mogelijk maken. Wat is de visie op de toekomst van ons prachtige gemeentehuis? Ik lees daar niets over in de begroting. Wat is de staat van onderhoud van ons gemeentehuis? En als ik de begroting er op na lees bij Voorziening voor onderhoud van gemeentelijke gebouwen wordt gemeld: “het is niet mogelijk om kosten van achterstallig onderhoud te dekken”. De vraag die dan meteen opkomt: hoe hoog had deze voorziening dan moeten zijn. Tegelijkertijd loopt het gemeentehuis in Ommen leeg, de meeste ambtenaren zijn inmiddels in Hardenberg gestationeerd. En dat begint het bij de LPO te jeuken.

En wat doet ons College? Die stemt in met het plan om 80 ambtenaren nu nog ondergebracht in LOC in Hardenberg te herhuisvesten in het gemeentehuis van Hardenberg. Een gemeentehuis dat vijf jaren geleden nieuw in gebruik is genomen en waar nu voor meer dan € 400.000 euro vertimmerd moet worden om die 80 ambtenaren plaatsen. Waarom plaatsen we geen 80 ambtenaren in half leegstaande gemeentehuis in Ommen? Waarom is de modernisering van het gemeentehuis in Ommen( inclusief overplaatsing van afdelingen) niet naar voren gehaald en wat zullen de kosten daarvan zijn. Waarom heeft het College van Ommen er mee ingestemd dat er vooralsnog alleen naar Hardenberg gekeken wordt. Het is toch veel logischer om eerst een integraal huisvestingsplan te maken voor de gemeentehuizen van Hardenberg en Ommen. Of is het misschien ook de visie van het College van Ommen om het gemeentehuis van Ommen niet meer te onderhouden en leeg te laten lopen. Wat blijft er over van de visie om de diensten zo dicht mogelijk naar de burger te brengen, ook in Ommen. Voorzitter de LPO vindt dit ongewenste ontwikkelingen, het begint er steeds meer op te lijken dat het gemeentehuis van Ommen geen lang leven meer gewenst is. En daarom heeft de LPO de volgende motie voorbereid.

Zie onderstaande motie…

Voorzitter in het verlengde van het vorige onderwerp wordt de Raad van Ommen ook nog gevraagd om in te stemmen met een extra subsidiering van het ambtelijk apparaat met maar liefst € 90.000 structureel en € 125.000 eenmalig in 2018. Dit nog los van de aanvulling van de risicoreserve van de BOH ad € 250.000 voor Ommen.

De LPO heeft vijf jaren geleden ingestemd met de vorming van de BOH, maar wel met duidelijke doelstellingen. De gemeente zou met de BOH in de toekomst een betere dienstverlening moeten kunnen aanbieden, minder kwetsbaar zijn en kostenefficiënter worden. Om dit alles te bereiken is er vijf jaren geleden bij de oprichting van BOH miljoenen euro’s extra gedoneerd voor opleidingen, frictiekosten, mobiliteitsbevordering etc.. Miljoenen die in Ommen alleen maar opgebracht konden worden door burgers, toeristen en forensen zwaarder te belasten en het interen op de reserves.

De LPO heeft telkenmale aangegeven dat met dat extra geld de BOH een zelflerende organisatie zou moeten worden en niet voor elk wissewasje een externe deskundige zou moeten inschakelen. Daarnaast is, op verzoek van de BOH zelf, twee jaren geleden de bestuursstructuur aangepast. Ondanks de extra miljoenen euro’s en aanpassingen is er nu al weer extra geld nodig voor de zogenaamde doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. De analyse en onderbouwing voor meer geld is uiterst summier en lijkt sterk op de argumentatie van vijf jaren geleden. De LPO is niet bereid om hiertoe zomaar een blanco cheque te tekenen.

Overigens geld wat Ommen eigenlijk helemaal niet heeft, want ook voor 2018 staat er weer een verlies van de gemeentelijke begroting geprognosticeerd van ruim 4 ton! Een negatieve begroting wordt al jaren sluitend gemaakt door te putten uit allerlei reserves. Dat is het LEITMOTIV van deze wethouder van Financiën: pronken met een begroting die sluitend gemaakt is maar in feite een tekort laat zien. Laten we het allemaal even goed tot ons door laten dringen: de begroting van Ommen heeft in 2018 een tekort van ruim 400.000,- euro.

En de reserves zullen tot en met 2021 per saldo nog verder afnemen!

Een tekort in 2018 ondanks het feit dat er een ruime meevaller van het rijk is, een extreem lage rente, grondverkopen die boven verwachting voorspoedig verlopen en een WOZ-belasting die weer met bijna 7% omhoog gaat! Ook de jaren na 2018 laat de begroting geen florissant beeld zien. Zo zijn bijvoorbeeld de kosten voor groot onderhoud aan ons gemeentehuis nog niet meegenomen. Tevens zien we dat de organisaties waarin de gemeente Ommen deelneemt, zoals de GGD en RUD maar ook de BOH, stijgende kostenpatronen laten zien. Kostenstijgingen die nu nog door die organisaties zelf opgebracht kunnen worden maar die ongetwijfeld komende jaren een beroep zullen doen op de portemonnee van de gemeente. Voor de jaren 2019-2021 wordt daarnaast gerekend zonder loon- en prijsstijging, is dat realistisch ? Met het gegeven dat de algemene reserve volgend jaar nog verder afneemt als gevolg van de tekorten, geeft je dit al met al toch wel te denken.

Zoals onze accountant al voorrekende zijn de lasten voor onze inwoners vele malen hoger dat die voor burgers van vergelijkbare gemeenten. Neem bijvoorbeeld de gemeente Dalfsen: daar zijn de totale woonlasten per huishouden bijna 100 euro lager dan in Ommen. En dat terwijl in Dalfsen niet eens forensenbelasting wordt geheven.

Per saldo geeft de meerjarenbegroting sterk de indruk dat met de komst van de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar, er alles op alles is gezet om de verliezen optisch te beperken.

Voorzitter, laat ik over gaan naar een luchtiger en ontspannende onderwerp, fietsen. De LPO is altijd groot voorstander van een fietsvriendelijk Ommen.

Zoals u weet is er al bijna twee jaren lang een brede werkgroep van Staten- en Raadsleden uit het Vechtdal aan het werk om de aanleg van een kwalitatief hoogwaardige fietsroute tussen Zwolle en Hardenberg te stimuleren.

Zie verder onderstaande motie…

En belofte maakt schuld voorzitter, de LPO heeft bij herhaling gepleit voor het afschaffen van de hondenbelasting en aangekondigd om daartoe met een voorstel te komen bij de behandeling van de begroting. Want de LPO vindt hondenbelasting nog steeds een grote mate van willekeur hebben. Nou bij deze dan, zie verder amendement…

In het belang van een goede participatie ondersteunen wij graag het initiatief om nieuwe inwoners van onze gemeente te verwelkomen met daartoe georganiseerd welkomstbijeenkomsten. De motie opgesteld door collega mevr. Makkinga en op initiatief van mevr. Waanders onderschrijven wij van harte!

Tot slot wij vragen wij nogmaals aandacht voor de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden in Ommen. We lezen in de begroting hierover prachtige teksten en doelen. En ook gaat Ommen meedoen aan het project Village Deal. Echter als het gaat om concrete doelstellingen vinden wij hier niets van terug, zelfs het aantal bijstandsgerechtigden voor 2017 wordt slechts vermeld met een “*”. Dat kan toch niet de bedoeling zijn in deze tijden van hoogconjunctuur. Wat is de concrete doelstelling voor 2018??