Gaat de Rotbrink Ommen de kop kosten?

Bijdrage van de LPO fractie, 12 november 2015, aan de behandeling van de begroting 2016.

De LPO wil de behandeling van de begroting 2016 graag starten met de vraag waarmee wij geëindigd zijn bij de evaluatie van de Bestuursdienst Ommen – Hardenberg, lees het ambtelijke apparaat. Naar aanleiding van een geweldige goednieuws show op een externe locatie en gepresenteerd door een extern bureau heeft de LPO op 1 oktober 2015 de volgende vraag aan het College gesteld: “ Krijgt Ommen van het College een sluitende begroting aangeboden met gelijkblijvende of misschien wel lagere lasten voor de inwoners?”

We kregen toen geen antwoord van het College. Maar het antwoord wordt met de begroting voor 2016 wel heel erg duidelijk. De goednieuws show ten spijt zullen de inwoners wederom ‘getrakteerd’ worden op een forse lastenverhoging. En uit de begroting blijkt nog meer slecht nieuws; wederom een verlies voor volgend jaar, naar verwachting is het verlies inmiddels opgelopen naar ruim 1,8 miljoen euro. Het College spreekt in dit kader slechts van een incidenteel verlies. Maar ja, wat is nog incidenteel te noemen als er 6 jaren achtereen, jaar op jaar, een miljoenverlies wordt geleden. En dat nadat er al tientallen miljoenen euro’s uit de reserves is gehaald, de lasten voor de inwoners en bedrijven zijn verhoogd en er stevig is bezuinigd op de sport, cultuur en recreatie.

Voorzitter, hoe kan het toch dat Ommen het zo slecht doet? Gewoon even een paar feiten:

Ommen had aan woonlasten en belastingdruk in 2015 €719 per huishouden terwijl dat in 2014 nog €666 was. En als je dat dan vergelijkt met de gemeente Dalfsen waar de lasten slechts zijn gestegen van €620 in 2014 euro naar €635 in 2015.

En daar waar je dan hoopt en verwacht van een goed bestuur dat er weer een mooi perspectief voor de toekomst wordt geboden, worden we alweer teleurgesteld. Want pas in het jaar 2019 lijkt er weer een positief resultaat te ontstaan van, schrik niet, slechts €37.000. Het perspectief komt steeds verder weg te liggen en ondertussen blijven de lasten maar stijgen. Zo gaat de OZB de komende jaren met bijna 25% omhoog.

Als u nu denkt het College er alles aan gelegen is om de lasten voor de burger te verlagen dan moet ik u weer teleurstellen. Sterker nog, er wordt alles in werk gesteld om zoveel als mogelijk lasten rechtstreeks naar de burgers toe te rekenen.

Ik citeer twee voorbeelden uit de begroting van 2016:

  1. Andere uren toerekening aan afval, extra jaarlijkse kosten burgers €63.000,-

  2. Extra toerekening kosten aan de riolering, extra jaarlijkse kosten burgers €100.000,-

De LPO wil juist lastenverlichting voor de burger en heeft daartoe een tweetal moties voorbereid.

Maar wat de LPO nog de meeste zorgen baart zijn de enorme risico’s die de gemeente draagt als gevolg van enorme prestigieuze projecten waaronder de Drieslag. Helaas kent Ommen te veel risico’s om ze hier in 10 minuten allemaal te behandelen.

Een van de grootste financiële risico’s vormt het voormalige sportpark de Rotbrink.

Het voormalig sportpark “de Rotbrink”, wat als onderdeel van De Drieslag omgebouwd is tot bedrijventerrein, staat financieel zwaar onder water. Afgelopen jaren is er geen kavel meer verkocht maar is het terrein wel belast met een leningenpakket van meer dan 11 miljoen euro. Bij de zogenaamde afhechting van De Drieslag in 2011 is al een verlies geconstateerd van meer dan €20 miljoen. Bij deze afhechting is de bedrijfsvoering van het bedrijventerrein de Rotbrink volledig in handen gekomen van de gemeente Ommen. De gemeente is daarmee ook voor 100% verantwoordelijk voor de verliezen.

Afgezien van enkele bedrijven die uit het Havengebied die door gemeente zijn uitgekocht voor (te) forse bedragen als ze naar de Rotbrink wilden verhuizen, is er nauwelijks meer iets verkocht.

Begin 2015 heeft uiteindelijk een economisch onderzoeksbureau geconstateerd dat in Ommen voor de komende 10 jaren maximaal 6 hectare nodig is aan nieuwe bedrijventerreinen. En aangezien de Rotbrink alleen al over 14 hectare netto uit te geven terrein beschikt, kan iedereen nagaan dat Ommen op de verkeerde weg zit.

Naar aanleiding van dit rapport heeft de Lokale Partij Ommen bij de behandeling van de meerjarenbegroting in het voorjaar opnieuw extra aandacht gevraagd voor deze problematiek. Het College gaf toen aan dat bij de behandeling van de begroting van 2016 er een plan van aanpak zou liggen. Tot onze grote teleurstelling is er bij de begroting geen enkel plan van aanpak te ontdekken.

Sterker nog, 2 weken voor de behandeling van de begroting wordt door het College getracht de Raad het zwijgen op te leggen onder het mom van geheimhouding. In het belang van Ommen doet de LPO aan dat soort spelletjes niet mee. De Ommenaren hebben er recht op te weten hoe Ommen er financieel voorstaat. We hebben afgelopen jaren maar al te vaak gezien waar deze achterkamertjespolitiek toe leidt. Verdoezelen van de kosten, beschermen van de verantwoordelijke bestuurders en kosten voor zich uit schuiven.

Toch wel vreemd dat er 4 jaren niets is gebeurd en op het moment dat de LPO de zaak aan de orde stelt het College in actie komt met, …….geheimhouding!

Het College is klaarblijkelijk drukker geweest met realiseren van zorgwoningen in beschermd natuurgebied dan het oplossen van de leegstad op de Rotbrink.

Ondertussen lopen de kosten van het park, bestaande uit rente en beheerskosten, alleen maar op. En wat dacht u van de waarde van de grond op de Rotbrink?

Vragen aan het College:

  1. Onderschrijft u de uitkomsten van het onderzoeksbureau dat er voor de komende 10 jaren maximaal 6 hectare berdrijventerreinen in Ommen nodig is?

  2. Wat is de financiële consequentie voor Ommen van het afboeken van het te veel aan bedrijventerreinen?

Al met al komt de Gemeente Ommen steeds meer in de financiële gevarenzone. Ook onze eigen accountant ziet naast de vele, verlieslatende, incidentele posten een groot financieel risico voor de Rotbrink. Bovendien laten alle relevante financiële kentallen van de accountant een negatieve trend zien, zowel qua weerstandvermogen als ook de risico’s.

Nu de portemonnee van de gemeente leeg is vraagt de LPO zich af of Ommen de komende jaren nog wel de Zorg kan bieden waar de bewoners recht op hebben. Of moeten de mensen hier ook nog verder op inleveren?

Het Provinciebestuur heeft afgelopen jaren al haar zorgen geuit over het zogenaamd sluitend maken van de begroting.

In het tempo waarop het College de afgelopen en de komende jaren Ommen verlies laat lijden komt de status van artikel 12 gemeente voor Ommen wel heel dichtbij. En dan te bedenken dat Ommen één van de rijkere gemeenten van Nederland was.