LPO bijdrage aan de behandeling van de Kadernota 2016

LPO bijdrage aan de behandeling van de Kadernota 2016 in de raadsvergadering van donderdag 18 juni 2015.

Voorzitter,

Na vijf magere jaren verwacht je bij een kadernota voor de komende vier jaren dat er een perspectief geschetst wordt dat de inwoners en toeristen van Ommen weer vertrouwen geeft in de gemeente. En zoals de coalitiepartijen en het College beschreven en onderschreven hebben in het uitvoeringsprogramma 2014- 2018 is één van de doelstellingen voor de komende jaren: “Verhogen efficiency, effectiviteit, kwaliteit en reductie gemeentelijke lasten”.

Voorzitter, ik herhaal deze doelstelling nog maar even zodat iedereen deze doelstelling helder op zijn of haar netvlies heeft staan en dat we vooral dat laatste deel van die doelstelling niet vergeten; reductie van de gemeentelijke lasten.

Voorzitter, alvorens ik dieper op dat financiële perspectief zal inzoomen wil ik eerst een aantal onderwerpen aansnijden die wat de LPO betreft niet of te weinig zijn meegenomen in deze kadernota.

Om te beginnen vraagt de LPO meer aandacht voor de veiligheid en onderhoud van de wegen in Ommen. Wij krijgen in toenemende mate klachten over de slechte kwaliteit van de wegen met name in het buitengebied. En voor twee specifieke moeilijke en onduidelijke verkeerssituaties vragen wij extra aandacht. En wel, ten eerste voor het gemotoriseerd verkeer over de markt en ten tweede voor de nog steeds onoverzichtelijke situatie op de HM-brug en de stationsweg. Wij stellen daarom voor om de markt volledig af te sluiten voor het gemotoriseerde verkeer (met uitzondering van de hulpdiensten) en waardoor de afwikkeling van het verkeer op de HM –brug wellicht ook makkelijker wordt. Echter wanneer deze afsluiting niet doorgevoerd wordt, wil de LPO alsnog een herziening van de verkeersstromen stationsweg / HM – brug. Wij zullen afhankelijk van de beantwoording door het college mogelijk hiertoe een motie indienen.

En dan het zogenaamde bedrijventerrein op de Rotbrink, waar afgelopen jaren nog steeds geen m2 is verkocht. Ondanks het feit dat er een gemeenteambtenaar als directeur is opgezet en dat we over een relatiemanager bedrijven beschikken. En inmiddels weten door een economische onderzoeksbureau dat de gemeente Ommen te veel bedrijventerrein in haar bezit heeft. Dan had je van dit College ook mogen verwachten dat er in deze kadernota een concreet actieplan gepresenteerd zou worden waarin wordt aangegeven hoe men het teveel aan bedrijventerreinen gaat aanpakken. Waar is die daadkracht?

En dat geldt in zekere zin ook voor de grote leegstand van de winkelruimte in het centrum. Ook hier is door een economisch bureau vastgesteld dat de vraag naar winkelruimte nog eerder zal afnemen dan dat er nieuwe ruimte bij moet komen. Inmiddels zien we de leegstand alleen maar toenemen en staat er zelfs een straat volledige leeg. Dus er moet actie komen! Waarom ligt er hier nu geen concreet plan van aanpak? Tot nu toe zien we slechts een paar sheets met bekende punten die 3 jaar geleden ook allemaal al benoemd zijn en waar dus blijkbaar niets mee is gedaan. En weer moet er meer geld komen voor een bureautje voor begeleiding van het ontwikkelen van een visie. Is dat nu de oplossing??

Ook de bouw op het 11-april kan beginnen, “de schop moet in de grond” ! We zijn de projectontwikkelaar met ruim een miljoen euro tegemoet gekomen. De LPO heeft in dit verband nog naar een haalbaarheidsonderzoek gevraagd maar dat vond het College niet nodig. Dus waar wachten we nog op.

Voorzitter en dan komen we op de financiën. Het kernpunt voor vandaag. Ik zal hier niet verder ingaan op de absolute cijfers van afgelopen jaren waaronder de 10 miljoen euro verlies in 2014. Hoe de LPO daar over denkt zal genoegzaam bekend zijn. Het gaat hier tenslotte om het perspectief; hoe en wanneer komt Ommen de huidige financiële misère te boven?

We hebben al eerder gememoreerd; het College komt niet verder dan eerst snijden in alle sport- en culturele voorzieningen om vervolgens de toeristen en forensen het geld uit de portemonnee te kloppen en nu tot slot zijn de inwoners van Ommen aan de beurt.

Het College wil de woonlasten van de inwoners van Ommen verder opdrijven door de OZB en de rioolbelasting te verhogen. Afgelopen jaar is dat ook al gebeurd met de afvalstoffenheffing. Inhoudelijk was er geen enkele aanleiding om de afvalstoffenheffing te verhogen, integendeel we hebben met z’n allen minder afval geproduceerd. En dat geldt ook voor het rioolrecht, we zijn toch niet met z’n allen meer naar de WC gegaan. En waarom moeten de woningeigenaren voor komende periode 25% meer OZB gaan betalen.

Hoe serieus neemt het College en de coalitiepartijen eigenlijk zichzelf als we de doelstelling van “reductie gemeentelijke lasten” er bij nemen?

Het College zou een goed voorbeeld kunnen nemen aan de gemeente Dalfsen. In de gegevens die het College ons heeft aangeleverd zien we dat Dalfsen zowel wat betreft de woonlasten als ook de toeristenbelasting het steeds aanmerkelijk beter, lees goedkoper, doet dan Ommen. Rara hoe kan dat; we hadden toch steeds een begrotingsoverschot volgens de CDA wethouder van Financiën?

En tot overmaat van ramp wil het College ook nog één van de laatste culturele slechtweer voorzieningen die Ommen nog heeft, sluiten. Nog even en Ommen heeft nog maar 1 slechtweervoorziening; de Action met ‘prachtige blauwe neonverlichting in de nacht’

Wat de LPO betreft behouden we Nationaal Tinnen Figuren Museum, wij zullen zo nodig een motie hiertoe indienen.

Ook heeft Ommen nog ruimte voor de bouw van 750 woningen. Dit lijkt op het eerste gezicht misschien een positief gegeven. Maar de realiteit is toch wel anders. In Ommen is al een aantal jaren de krimp van de bevolking, zoals in vele kleine gemeenten, een feit.

De ruimte voor de bouw van 750 woningen is niets anders dan een noodgreep van het College om te voorkomen dat het teveel aan bouwgrond dat Ommen bezit, afgewaardeerd moet worden naar grasland. En het grote risico blijft natuurlijk wel bestaan dat we dat over een aantal jaren deze afwaardering alsnog moeten doen.

Voorzitter ik grijp nog 1 keer terug op de eerder geciteerde doelstelling van het College en coalitiepartijen: “Verhogen efficiency, effectiviteit, kwaliteit en reductie gemeentelijke lasten”. Wij verwachten in dit verband de komende jaren een grotere bijdrage van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, dit conform de geciteerde doelstelling. En wel in de vorm van lagere kosten voor minstens dezelfde servicegraad van tot nu toe. Het opbouwen van een eigen reserve door de BOH tot wel 1 miljoen euro vinden wij niet gerechtvaardigd.

De BOH is bovendien geen beleidsorgaan maar een uitvoerende instantie. De bedrijfsvoering van de BOH dient afgestemd en volgend te zijn op het beleid dat door de Raad wordt vastgesteld.

En de LPO is daarbij van mening dat de BOH evenredig mee mag bezuinigen als dat de inwoners meer moet betalen voor de woonlasten. Indien het College dit voorstel niet overneemt zullen wij hiertoe een motie indienen.

Tot slot voorzitter, waar staat de stip aan de horizon waarbij Ommen weer financieel weer gezond is? Bij deze kadernota lijkt het over vier jaren. Bij de vorige kadernota was dat ook al vier jaren, en bij de kadernota daarvoor was dat ook al zo ………………………