LPO bijdrage algemene beschouwingen 2015 – 2018

College Uitvoeringsprogramma 2015 – 2018.

“Daadkrachtig en Duurzaam in Dialoog”

Voorzitter,

Gezien de beperkte tijd wil ik snel naar de inhoud gaan, zoals dat past bij de Lokale Partij Ommen. Het coalitieprogramma kent een 11-tal ambities. De eerste twee hiervan zetten een duidelijk financieel kader en wel:

1. Een sluitende meerjarenbegroting

2. Geen lastenverzwaring voor de inwoners en ondernemers.

En binnen dit financiële kader gaat het College de komende vier jaren allerlei zaken thematisch aanpakken. Prima aanpak, zou zo door de LPO bedacht kunnen zijn, of misschien komt het zelfs van de LPO?

Maar dat maakt niet uit, we gaan ten slotte voor de inhoud!

Voorzitter, zoals we hier als Raad en College bij elkaar zitten hebben we allen het beste voor met Ommen. En ieder doet dat vanuit zijn of haar eigen visie en levensovertuiging. Maar wat voor ons allen van groot belang is, is een goed financieel overzicht, zowel de stand van zaken als de lopende ontwikkelingen.

Op die financiën kom ik zo, maar dat er weinig in de knip van Ommen zit is in ieder geval wel duidelijk. En zeker als je maar over zeer beperkte financiële middelen beschikt, wil je natuurlijk wel een goede afweging kunnen maken over wat we wel doen in de komende jaren en wat (in ieder geval nu) niet.

In de meer dan 300 pagina’s tellende begrotingsstukken mist de LPO de plannen voor een aantal zeer belangrijke onderwerpen.

Om te beginnen de ontwikkeling van het Centrum: afgezien van het feit dat er een extra voorziening van één miljoen euro voor het centrum is uitgetrokken. Blijkt dat het College in onderhandeling is met de projectontwikkelaar van het centrum. Op navraag van de LPO blijkt dat alle voorwaarden die opgenomen zijn in het contract bespreekbaar zijn. En dat het College voornemens is de Raad in november te informeren. De LPO heeft keer op keer gevraagd naar de status van o.a. het 11-April plein. Er had al lang met de bouw begonnen moeten worden. De Raad is nooit op de hoogte gebracht van het feit dat het contract met de projectontwikkelaar opengebroken zou worden.

Wat betekent de ontwikkeling van dit project voor de programmabegroting van de komende jaren.

Hoezo dialoog? Hoezo de Raad actief informeren?

En dan de situatie op het voormalige sportpark De Rotbrink, u weet wel van die ‘succesvolle’ operatie De Drieslag. Het College concludeert inmiddels zelf ook dat er sprake is van een aanhoudende stagnatie in de kaveluitgifte. Ook hier zal pas na de begrotingsbehandeling een notitie opgesteld worden over hoe nu verder. Wat heeft het College afgelopen jaren dan gedaan om het zgn. bedrijvenpark tot leven te brengen? Bij de nu te behandelen begroting had minimaal een plan van aanpak m.b.t. de Rotbrink moeten zitten. Hoezo daadkrachtig?

Een andere vooruitgeschoven post is onderwijshuisvesting. Jarenlang is geld, bestemd voor goede huisvesting van de scholen gebruikt om de begrotingstekorten aan te vullen. En nu de huisvesting bij meerdere scholen begint te knijpen is er geen geld meer. De LPO en ook andere partijen hebben meermaals om een integraal plan gevraagd. Een plan waarbij alle onderwijshuisvestingsvraagstukken en kosten van alle scholen overzichtelijk in de tijd weergeven zou worden.

Waarom ligt er nu nog geen toekomstplan voor het zwembad de Olde Vechte. Dit soort vraagstukken behoren bij de behandeling van een meerjarige begroting. Is het al niet erg kort dag om voor het nieuwe seizoen veranderingen door te voeren?

Hoe kun je nu als College of als Raad goede keuzes maken als er geen goed totaal (financieel) overzicht is en belangrijke onderwerpen fragmentarisch worden behandeld en vooruitgeschoven worden.

En over vooruit geschoven posten gesproken: het College heeft al vanaf 2013 de opdracht om alternatieven te bedenken voor de verhoging van de toeristen- en forensenbelasting.

Je moet maar durven: eerst huurt het College à 25.000 euro een bureau in om zogenaamde haalbare bezuinigingen te bedenken. Om vervolgens te constateren dat voorgenomen tariefsverhogingen niet haalbaar blijken te zijn. Dan tilt het College het probleem van de tariefsverhoging over de gemeenteraadsverkiezingen heen, organiseert een ‘poolse landdag’ met de recreatiebranche en nu eind 2014 wordt alsnog gepoogd om een tariefsverhoging er door te drukken. Hierbij mag de Raad voor het College de hete aardappelen uit het vuur halen door te moeten kiezen uit drie varianten. En daarmee mede veroorzaker worden van het afbraakbeleid van Ommen als toeristische gemeente. Daarbij komt nog dat de Raad en de Recreatiebranche op een vals spoor zijn gezet. Het College beweerde nl. dat van de beoogde bezuiniging er heel eenvoudig 200.000 euro binnen gehengeld kan worden door een verscherpte controle op de boekhouding van de recreatieparken. Resultaat: deze veronderstelling klopt voor geen 1 euro, ondernemers zijn ten onrechte beschuldigd en de Raad is een worst voor gehouden!

Hoezo: “Daadkrachtig, duurzaam in dialoog”?

Het College doet het voorstel om voor vele miljoenen euro’s 15 hectare grond in Ommen Oost af te waarderen. En tegelijkertijd ondersteunt het College een voorstel tot het bouwen van 48 zorgwoningen op één van de mooiste plekken in de natuur van Ommen, de Stekkenkamp. Dit tot grote weerzin van de Ommer bevolking. Ook de LPO zegt neen, er zijn genoeg andere plekken in Ommen waar gebouwd kan worden.

Hoezo: “Daadkrachtig, duurzaam in dialoog”?

Om over de Stationsweg maar te zwijgen, of juist niet. Het voert hier te ver om het hele dossier door te nemen. Maar de conclusies zijn duidelijk:

– geen goede dialoog met de omwonenden, ten onrechte geheimhoudingsplicht opgelegd aan de leden van de klankbordgroep

– weg genereert te veel lawaai en hinder

– de weg inclusief de Hesselt Mullert brug is verwarrend en vooral fietsonveilig

– het geheel heeft al vele tonnen extra gekost en gaat als het aan het College ligt nog 3 ton kosten

Ook hier zijn de problemen ‘lekker’ over de verkiezingen heen getild en zitten we nog steeds met de problemen. De LPO wil nu samen met de inwoners en recreanten een definitieve , veilige, oplossing.

En dan de financiën, al jaren houdt het College ons voor dat de begroting sluitend is en door de wethouder van financiën werd er zelfs gesproken over begrotingsoverschotten. Dames en heren laat u niets wijs maken; Ommen lijdt al sinds 2010, jaar in jaar uit, miljoenen verliezen!

Dat is ook wel logisch, tel de vele missers op van o.a. De Drieslag, Ommen Oost, bureautjes en externen, Stationsweg etc. maar bij elkaar op. Enkele feiten in dit verband:

– de netto schuldquote van de gemeente Ommen in van 48% in 2010 gestegen naar 94% in 2014, bijna een verdubbeling dus

– de netto schuld per inwoner is inmiddels opgelopen naar €2.583 per 31 december 2013

– ter vergelijking de gemeente Dalfsen heeft zelfs een afname van de schuld over de afgelopen vier jaren gerealiseerd en komt uit op slechts €208 per inwoner

– de reserves van Ommen in 2010 waren nog goed voor zo’n 35 miljoen euro, maar is in 2013 gedaald naar 24 miljoen euro en zal de komende drie jaren verder dalen naar zo’n 12,5 miljoen in 2016.

Met deze dramatische cijfers in het vooruitzicht heeft de LPO voor de zomer aan het College gevraagd om met een herstelplan te komen. Maar niets van deze, de problemen stapelen zich maar op, zie Centrumplan, de Rotbrink en Stationsweg etc. En het financiële perspectief (het punt op de horizon) komt steeds verder weg te liggen. Zelfs de laatste reserve die er nog is, Reserve Riolering, wordt middels een boekhoudkundige truc voor 1,4 miljoen euro leeggehaald. De LPO vindt dat dit geld terug moet naar de inwoners en niet gebruikt moet worden om de schulden mee af te dekken. LPO zal hiertoe een Amendement indienen!

Als het College zichzelf nog serieus wil nemen komt zij alsnog met een herstelplan, met alle onderwerpen waarbij ‘de tering naar de nering’ wordt gezet zoals iedere organisatie dat moet. Want ik herinner het College graag nog een keer aan haar eigen doelstellingen:

Een sluitende meerjarenbegroting en

geen lastenverzwaring voor de inwoners en ondernemers.